NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Missie en visie

Missie d.d. 2015

De Orde van Octrooigemachtigden is een bij wet ingestelde groep beëdigde dienstverleners,
die onafhankelijk zijn en ondersteuning en advies geven ten aanzien van alle aspecten van intellectueel eigendom en de daaraan verbonden rechten,
waarbij integriteit, laagdrempeligheid, klantgerichtheid en professionaliteit voorop staan,
met het doel een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van ondernemend Nederland.

Visie d.d. 14 oktober 2015

Intellectuele eigendomsrechten worden steeds belangrijker voor het voortbestaan en de continuïteit van zowel beginnende als gevestigde bedrijven. De komende jaren zal de complexiteit van internationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom blijven toenemen, ondanks voortdurend streven naar harmonisatie van formele en materiële vereisten. Daarnaast blijft de technologie zich ontwikkelen.
De Orde van Octrooigemachtigden verwacht dat daardoor de adviesvraag op het gebied van intellectuele eigendom, in het bijzonder octrooien, breder zal zijn. Het advies zal bovendien meer strategisch van aard zijn en zowel zakelijke, technische en juridische gebieden dienen af te dekken. Buiten kijf staat de verwachting dat dit advies van kwalitatief hoog niveau moet zijn.
Daarnaast is er in het publieke domein debat over het maatschappelijk belang van IE rechten. Dat octrooien innovatie bevorderen, wordt niet door iedereen gezien.
In het licht van deze ontwikkelingen, spant de Orde van Octrooigemachtigden zich in opdat de Nederlandse octrooigemachtigde een leidende rol zal blijven spelen in het nationale en internationale veld van intellectuele eigendom.
De Orde doet dit door deel te nemen aan het (inter)nationaal debat over de voor- en nadelen van IE rechten voor de maatschappij en het bedrijfsleven en levert daarbij een op deskundigheid gebaseerde bijdrage te geven.
De Orde houdt intensief contact met belanghebbenden zoals de Ministeries van Economische Zaken en Justitie & Veiligheid, de diverse beroepsorganisaties van octrooigemachtigden in binnen- en buitenland, kennisinstellingen, advocatuur, het bedrijfsleven, uitvinders en overige betrokkenen.
In het bijzonder zorgt de Orde voor de kwaliteit en professionaliteit van de octrooigemachtigde zodat deze deskundig kan blijven adviseren binnen de juiste context.